Privacy statement

  1.   Verwerking van persoonsgegevens

Drakensteyn, gevestigd te Haarlem en de aan haar gelieerde bedrijven en ondernemingen (Jansen vastgoedbeheer en Antikraak.nl) verwerken persoonsgegevens. Wij verwerken deze in opdracht of op verzoek, bijvoorbeeld voor een inschrijving of bij het aangaan van een contract.

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen van de AVG/GDPR.

In deze privacy statement staat hoe wij persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Mocht er een vraag zijn rondom je privacy die in deze statement niet beantwoord wordt, kun je deze stellen via info@antikraak.nl.

 

  1.   Doeleinden en grondslag

Bij persoonsgegevens gaat het om informatie die direct of indirect tot de persoon te herleiden is. De belangrijkste doeleinden en grondslagen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zijn de volgende:

  • Toestemming

Wij verzamelen persoonsgegevens via ons aanmeldformulier. Personen die het formulier invullen, geven toestemming tot het verwerken van hun gegevens. Het doel hiervan is het kunnen aanbieden van een passende werkruimte en het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het aangaan van een overeenkomst.

  • Uitvoering overeenkomst

Om overeenkomsten aan te kunnen gaan, ontvangen, verzamelen, bewaren, delen, combineren en verrijken wij uw persoonsgegevens. De precieze persoonsgegevens zijn afhankelijk van het soort overeenkomst, maar kunnen bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer betreffen. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel. Na het einde van een overeenkomst worden de persoonsgegevens – behoudens bijzondere omstandigheden – niet langer bewaard dan de termijn waartoe wij op grond van de wet of de overeenkomst gehouden zijn.

Wij kunnen mogelijk geen overeenkomst aangaan wanneer de benodigde persoonsgegevens niet aan ons verstrekt worden of er bezwaar wordt gemaakt tegen het verwerken ervan. Ook kan een bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd of beëindigd om deze reden.

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk ontvangen van een derde partij, zoals een vastgoedeigenaar of woningcorporatie. In dat soort gevallen hebben wij afspraken gemaakt met de opdrachtgever om deze persoonsgegevens met zorg te kunnen behandelen. Het is verder mogelijk dat wij persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk met een derde partij verwerken, om een overeenkomst te kunnen uitvoeren. Ook in dat geval hebben wij afspraken gemaakt met die derde partij over de naleving van verplichtingen.

  • Wettelijke uitvoering

In sommige gevallen zijn wij op grond van wet- of regelgeving verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld bij de identificatie van de mensen met wie we een overeenkomst aangaan, of het kunnen verantwoorden hoeveel personen in een beheerd object aanwezig zijn in het kader van brandveiligheid. Ook hier geldt dat wij niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is.

 

  1.   Rechten

Op verzoek zullen wij je informeren over hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Verzoeken om inzage, wijziging, correctie, beperking, overdracht, intrekking of verwijdering van je persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar info@antikraak.nl. Een dergelijk verzoek zullen wij te allen tijde inwilligen, tenzij dat niet kan of mag op grond van wet of regelgeving of omdat de verwerking noodzakelijk is, blijft of wordt op grond van een overeenkomst of ter bescherming van jouw of andermans belangen. Indien je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens die wij niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

  1.   Welke maatregelen hebben wij getroffen?

Om je persoonsgegevens te beschermen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo besteden we onderdelen van onze dienstverlening, waaronder de opslag van persoonsgegevens, uit aan gespecialiseerde leveranciers. Zij opereren allemaal volgens de eisen van de AVG/GDPR. Regelmatig evalueren wij de nut en noodzaak van de verwerking van persoonsgegevens. Als dat niet meer nodig is, stoppen wij met de verwerking.