NEN-certificaten behaald

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in onze bedrijfsvoering. De panden die we beheren voldoen doorgaans aan de geldende veiligheidsnormen. Tegelijkertijd worden veiligheidschecks en keuringen met het oog op leegstand voor veel vastgoedeigenaren van ondergeschikt belang. Aan veiligheid in een pand hangt immers een prijskaartje en deze kosten worden begrijpelijkerwijs vaak doorgeschoven naar het moment dat een pand weer actief en permanent gebruikt wordt. De veiligheid is dan ook niet altijd vanzelfsprekend of gegarandeerd.

Voor ons als leegstandsbeheerder is het een primaire taak ervoor te zorgen dat de panden in ons beheer veilig te gebruiken zijn door onze tijdelijke gebruikers. Bij ingebruikneming wordt standaard een nulmeting uitgevoerd. Daarbij brengen we in kaart wat de staat is van het pand, of brandmeldinstallaties, blusmiddelen, noodverlichting en dergelijke gekeurd zijn en of technische installaties naar behoren functioneren.

In het licht van dit onderdeel van onze beheertaak, is ons team recent NEN-gecertificeerd. Wij hebben allemaal een NEN 8025 en/of NEN 3140 en mogen ons Vakbekwaam Persoon noemen. Dit betekent concreet dat we elektrische installaties en arbeidsmiddelen kunnen toetsen aan de normen voor veilige bedrijfsvoering. Wij werken daarnaast samen met erkende installateurs en onderhoudspartijen, die bij constatering van een riskante of twijfelachtige situatie adequaat op kunnen treden. Dit alles komt de veiligheid in de door ons beheerde panden ten goede.

nen certificering