Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bureau Tijdelijke Bewoning B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1077 JD Amsterdam aan de Beethovenstraat 169, hierna te noemen ‘BTB’,

Algemeen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die BTB sluit aangaande tijdelijke beheer van woningen bij wege van anti-kraak, danwel bij wege van anti-kraak voor eigenaren in het kader van leegstandsbeheer en beveiliging, danwel tijdelijk gebruik in het kader van bewaking en beveiliging van bedrijfspanden.

Definities


- BTB is aanbieder van diensten op het gebied van anti-kraak
- gebruiker is de persoon die zich bij BTB registreert als kandidaat om door BTB te worden geplaatst in een woning of bedrijfspand in het kader van het door BTB verzorgen van leegstandsbeheer voor eigenaren;
- onder leegstandsbeheer of tijdelijke bewoning bij wege van anti-kraak wordt uitsluitend bedoeld het door BTB inschakelen van personen die worden geplaatst in eigendom van derden, die daartoe met BTB een bewakingsovereenkomst sluiten;
- met bewakingsovereenkomst wordt bedoeld het contract dat BTB sluit met de pandeigenaar danwel de beheerder ervan
- met gebruiksovereenkomst wordt bedoeld het contract dat BTB sluit met de gebruiker van de ruimte, waarvan BTB het leegstandsbeheer op zich heeft genomen
- pandeigenaar/beheerder is de persoon of instelling met wie BTB een bewakingsovereenkomst sluit
- gebruiker is de persoon die de ruimte van een pandeigenaar/beheerder bewaakt, na daartoe met BTB een gebruiksovereenkomst te zijn aangegaan.
- Transactievoorwaarden: voorwaarden vergoeding BTB voor het totstandbrengen van een gebruiksovereenkomst


Aanbod


BTB publiceert het aanbod van ruimten op het gebied van antikraak via haar internet-site. De pandeigenaar/beheerder verklaart zich ermee akkoord dat het feit dat er ten aanzien van zijn eigendom een bewakingsovereenkomst met BTB bestaat, op de site van BTB kenbaar is, mits BTB ervoor zorgdraagt dat alleen gebruikers, namelijk zij die door BTB als kandidaat-gebruiker zijn aanvaard, van het deel van de website gebruik kunnen maken waarop de pandgegevens voorkomen “én alleen een indicatie van de ligging van dat pand gepubliceerd wordt, en niet straat en huisnummer.”

Screening


BTB spant zich er jegens kandidaat-bewakers die zich via haar internetsite hebben gemeld te plaatsen ten behoeve van anti-kraak, maar alleen indien met deze kandidaten een gebruiksovereenkomst kan worden gesloten en de kandidaat door BTB als bewaker is geaccepteerd, terzake waarvan BTB de kandidaat screent en de kandidaat aan alle door BTB gestelde voorwaarden, waaronder die van de pandeigenaar/beheerder, voldoet. BTB is niet gehouden om zij die zich via haar website hebben aangemeld, ook daadwerkelijk te plaatsen.

Werkwijze BTB


BTB bezoekt de objecten, verzorgt het plaatsen van bewakers, regelt de contractuele afhandeling met de pandeigenaar/beheerder, voert controles uit, probeert bewakers na afloop van de tijdelijke bewakingsovereenkomst elders te plaatsen, verzorgt de administratieve afhandeling tussen bewakers enerzijds en de pandeigenaar/beheerder anderzijds. Aan deze werkzaamheden zijn voor de bewaker contractkosten verbonden.

Gebruik


De gebruiker is gehouden de ruimte die hij bewaakt behoorlijk te gebruiken binnen de doelstellingen van de gebruiksovereenkomst en is verplicht de ruimte te onderhouden in dezelfde staat als waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik, en in ieder geval aanwijzingen terzake van de pandeigenaar/beheerder of BTB op te volgen. Indien de pandeigenaar/beheerder er niet voor zorgt, is de gebruiker zelf gehouden te zorgen voor werkende aansluitingen van gas, water en elektriciteit, voor zijn rekening en risico. Het is de gebruiker verboden om derden toe te laten tot de ruimte, er feesten te organiseren, vrienden en familie te laten logeren, of de ruimte te gebruiken voor illegale doeleinden zoals houseparties, of toe te staan dat derden de ruimte exploiteren op welke wijze ook. Tegen gebruik in strijd met de bedoeling van de gebruiksovereenkomst zal passend worden opgetreden en zo nodig zal aangifte worden gedaan.

Einde leegstandsbeheer


Indien de bewakingsovereenkomst met de pandeigenaar/beheerder eindigt heeft dit ook het einde van de gebruiksovereenkomst tot gevolg. Aan de pandeigenaar/beheerder wordt de verplichting opgelegd de bewakingsovereenkomst met BTB op een redelijke termijn op te zeggen. In dat geval zal BTB de gebruiker direct informeren. Onder geen enkele voorwaarde is BTB aansprakelijk voor deze beëindiging. BTB kan niet gehouden worden de gebruiker te herplaatsen, hoewel BTB zich ervoor zal inspannen. Daartoe is BTB niet gehouden indien de gebruiker naar het oordeel van BTB er blijk van heeft gegeven gebruiksvoorwaarden van BTB danwel andere door haar gestelde voorwaarden niet na te leven danwel anderszins zelf reden heeft gegeven voor de beëindiging van de overeenkomst, hetzij die tussen BTB en de gebruiker, hetzij die tussen BTB en de pandeigenaar/beheerder. BTB heeft onder alle omstandigheden het recht om een bewoner uit huis te plaatsen c.q. over te plaatsen naar een andere ruimte, indien dit noodzakelijk is onder de overeenkomst met de pandeigenaar/beheerder. Dit is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een object.

Geen huur


Onder geen voorwaarde kunnen kandidaat-gebruikers of gebruikers aanspraken ontlenen aan de wet op het gebied van huur. Indien een gebruiker een beroep doet op huurbescherming, dan heeft dat te gelden als een opzegging van de gebruiksovereenkomst door de gebruiker met onmiddellijke ingang en staat het BTB vrij om ter uitvoering van haar bewakingsovereenkomst de onmiddellijke vervanging van de gebruiker in rechte af te dwingen, geheel op kosten van de gebruiker, die zich op huurbescherming beroept. Alle kosten van een gerechtelijke ontruiming ook die van de advocaat van BTB dienen door de gebruiker die zich verzet tegen het einde van de gebruiksovereenkomst, te worden vergoed aan BTB. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor het geval er regulier een einde komt aan de bewakingsovereenkomst met de pandeigenaar/beheerder en de gebruiker weigert de ruimte ten gunste van BTB c.q. de pandeigenaar/beheerder te ontruimen.

Acceptatie voorwaarden.


Door de website van BTB of onderdelen daarvan te gebruiken, geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn. Het aanbod van leegstaande objecten kan op onze website alleen worden bekeken als de gebruiker digitaal is ingeschreven en als deze de jaarlijkse betaling ervoor heeft verricht. Bepaalde onderdelen van de website zijn dus slechts tegen betaling van een vergoeding te gebruiken. Wanneer daarvan sprake is zal BTB de gebruiker hiervan in kennis stellen en de gebruiker informeren over de hoogte van de te betalen vergoeding en de transactievoorwaarden. BTB heeft het recht deze algemene voorwaarden en de transactievoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Websitegebruik


Het is niemand toegestaan om de (inhoud van de) website of onderdelen daarvan te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. BTB is niet aansprakelijk voor persoonlijke uitingen van internet gebruikers op haar website. Het is de gebruiker niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BTB het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken, openbaar te maken, te verspreiden en/of te exploiteren. Inbreuk op de bedrijfsvoering van BTB is ten strengste verboden.

Website-informatie


BTB spant zich nadrukkelijk in om de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie zo goed mogelijk te controleren en te bewaken, maar kan de juistheid ervan niet garanderen.

Alle offertes en aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld in de aanbieding of offerte.

Inschrijving en Vergoeding – Werkwijze


Indien er op de website diensten worden aangeboden waarvoor een vergoeding overeenkomstig de tarieven van BTB dient te worden voldaan, zal betaling plaatsvinden via de online betaaldienst I-deal.

BTB benadrukt dat aan de inschrijving als zoeker van (bedrijfs)huisvesting verbonden kosten geen recht op plaatsing of toewijzing van huisvesting kan worden ontleend. Evenmin bestaat een recht op restitutie van die kosten. Gegadigde voor het desbetreffende object worden gescreend en vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op kantoor. Naar aanleiding van het gesprek zal door BTB worden besloten of de gebruiker geschikt is voor de opdracht.

Wachtwoord beveiligde onderdelen van de website


De toegang tot en gebruik van wachtwoord-beveiligde onderdelen van de website is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Gebruikers die ongeautoriseerd toegang proberen te verkrijgen tot dergelijke onderdelen van de website zijn aansprakelijk voor alle schade en strafbaar.

Intellectuele eigendom en verbod aanhaken


De inhoud van de website, de opmaak en opzet ervan, alsmede de programmatuur en alle onderdelen zijn het uitsluitend en volledig intellectuele eigendom van BTB. De persoon die Inbreuk pleegt is aansprakelijk voor alle schade en kosten, ook de volledige proceskosten.
Het is iedereen verboden, voor de gebruiker, de derde, de pandeigenaar of beheerder of wie dan ook, om : zich met gebruikmaking van de website van BTB of de daarop verzamelde gegevens en informatie te handelen in strijd met de belangen van BTB, de gegevens te gebruiken voor eigen gewin of bedrijfsdoeleinden, te bemiddelen met of voor derden, danwel anderszins te handelen op een wijze gelijkende op die van BTB. Inbreuk en/of aanhaken bij BTB-werkwijzen zal nadrukkelijk worden vervolgd.

Aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring


BTB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website of onderdelen daarvan, de inhoud van websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch van websites die op enigerlei wijze met deze website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. BTB is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de toegang tot en het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website of onderdelen daarvan noch het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op of via de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BTB en/of haar leidinggevenden. In voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van BTB te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade.

BTB garandeert niet dat de op of via de website aangeboden informatie en materiaal actueel, compleet en/of accuraat is. BTB garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. BTB garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bureau voor Tijdelijke Bewoning B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met foutieve en/of gebrekkige informatie en/of virussen. De gebruiker vrijwaart BTB en derde partijen voor alle schade geleden als gevolg van niet-nakoming van deze voorwaarden of onderdelen daarvan dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit toegang tot en gebruik van de website of onderdelen daarvan.

BTB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot alle andere kwesties in verband met haar werkwijze en de door of met haar gesloten overeenkomsten. BTB is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via deze website worden aangeboden.

Beëindiging toegang en gebruik website


Zolang de gebruiker geregistreerd en geautoriseerd gebruiker is c.q. erkend relatie van BTB en al zijn verplichtingen nagekomen is, heeft deze toegang tot die website en de daaraan verbonden bevoegdheden.
De gebruiker stemt ermee in dat BTB zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding, toegang tot en gebruik van de website of onderdelen daarvan met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande aankondiging kan beëindigen als BTB van mening is dat de gebruiker deze voorwaarden of onderdelen daarvan niet is nagekomen.

Privacy-regeling


BTB zal met uw persoonsgegevens zoveel mogelijk vertrouwelijk omgaan, deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gebruiker deze ter beschikking stelt c.q. registreert, en voor de uitvoering van gebruiksovereenkomsten en bewakingsovereenkomsten. Het staat de gebruiker vrij om te allen tijde bij BTB navraag te doen naar de wijze waarop zijn of haar gegevens in de administratie van BTB zijn verwerkt. De gebruiker heeft daarnaast het recht om te verlangen dat zijn gegevens worden aangepast of verwijderd. Een verzoek daartoe dient schriftelijk tot BTB gericht te worden. BTB kan weigeren gegevens aan te passen of te verwijderen indien BTB er niet van overtuigd is dat de persoon die wijziging vraagt de gebruiker is. BTB zal gebruikelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens die een gebruiker via de website opgeeft te beveiligen voor zover dat mogelijk is.

Toepasselijk recht en geschillen


Op de door BTB te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter te Amsterdam.